Szczegóły usługi

 

Tytuł

Zgłoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Opis

Tematem inicjatywy mogą być, między innymi, propozycje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub inne sprawy ważne dla Obywateli.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:16

Data publikacji

2020-03-13, 7:46

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry