Szczegóły usługi

 

Tytuł

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesformalizowanych

Opis

Za pośrednictwem tej usługi każdy Obywatel, posiadający konto na platformie ePUAP, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.

Autor

Piotr Wróblewski

Data utworzenia

2020-02-25, 13:13

Data publikacji

2020-03-13, 7:46

Status

Opublikowana

Formularz ePUAP

Do góry